Dodatek osłonowy - informacje

W związku z tym, że w dniu 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) – tekst ustawy, przekazujemy w punktach najważniejsze informacje.


 • Realizacją zadania związanego z ustalaniem prawa do dodatku osłonowego na terenie naszej gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach
 • Dodatek osłonowy jest jednorazową formą wsparcia, która przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
 • Termin składania wniosków
 • Kryterium dochodowe uprawniające do dodatku
 • Wysokość dodatku osłonowego
 • Wypłata dodatku osłonowego
 • Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć w formie:

Wnioski można składać od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2 100 zł
 • wieloosobowym – 1 500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 roku – w przypadku gdy złożymy wniosek do dnia 31 lipca 2022 r.
 • 2021 roku – w przypadku gdy złożymy wniosek w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Jeśli nasz dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o jaką kryterium zostało przekroczone, ale w kwocie nie niższej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli nasz lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym nahttps://www.gov.pl/web/klimat paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiliśmy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możemy otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r., druga rata do 2 grudnia 2022 r.
 • na wnioski złożone od 1 lutego 2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku osłonowego
 • papierowej
 • elektronicznie
 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, budynek Urzędu Gminy Michałowice, stanowiska do obsługi klientów na parterze budynku, w następujących godzinach:
 • umieszczając wniosek w skrzynce podawczej (wrzutni) znajdującej się przed głównym wejściem do budynku Urzędu
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/ przesyłając ww. wniosek na adres skrytki:  /chnsh8781z/SkrytkaESP

pon. 8:00 – 17:00,

wt. – czw. 8:00 – 16:00,

pt. – 8:00 – 15:00


Uwaga! Ze względu na utrzymującą się pandemię koronawirusa SARS-Cov-2 przy danym stanowisku obsługi może przebywać tylko jedna osoba.


Uwaga! W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą powyższych środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatrujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniamy z wykorzystaniem profilu zaufanego.


WNIOSEK DODATEK OSŁONOWY
Ustawa o dodatku osłonowym

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo również na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska