„Inicjatywa 600” w gminie Michałowice

Michałowice jako gmina członkowska Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przystąpiła do projektu „Inicjatywa 600”, w ramach którego prowadzone są intensywne działania informujące mieszkańców o uchwale antysmogowej dla woj. małopolskiego i konsekwencjach grożących za niedostosowanie się do jej przepisów, a także wspierające ich w pozyskaniu dotacji na wymianę starych źródeł ciepła i termomodernizację domów.


Projekt „Inicjatywa 600” jest finansowany ze środków własnych Metropolii pochodzących ze składki członkowskiej wnoszonej przez Miasto Kraków. Całkowita kwota otrzymana przez Gminę Michałowice na pokrycie wydatków dotyczących realizacji Projektu to do 29 700 zł w całym okresie realizacji projektu, tj. w latach 2021 i 2022. Środki otrzymane w 2021 roku (14 000 zł) przeznaczone zostały na następujące zadania:

  • Działania informacyjne (wydruk i kolportaż materiałów informacyjnych)
  • Kontrole palenisk

Tablica informacyjna przed Urzędem Gminy MichałowiceBanery informacyjne przed szkołami na terenie gminy Michałowice 

Informacje zamieszczone na samochodzie gminnym 


Kontrole palenisk domowych z wykorzystaniem drona wyposażonego w detektor substancji szkodliwych odbywały się w trzech terminach, w okresie od października do grudnia, w kilku miejscowościach na terenie Gminy. Zassane przez dron próbki dymu z kominów były automatycznie analizowane w czasie rzeczywistym. W przypadku wykrycia podwyższonego stężenia szkodliwych związków chemicznych wskazujących na możliwość spalania odpadów, funkcjonariusze Straży Gminnej przeprowadzali kontrolę kotła oraz innych urządzeń grzewczych. W wyniku tych działań wykonano 70 pomiarów nad kominami budynków mieszkalnych, nałożono 5 mandatów (wszystkie za termiczne przekształcanie odpadów) i 2 pouczenia. Ze środków projektu „Inicjatywa 600” zostały również sfinansowane badania, w Laboratorium Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, czterech próbek popiołu w celu jednoznacznego ustalenia, czy doszło do termicznego przekształcania odpadów.


Dron podczas kontroli 


W trakcie kontroli pracownicy UG Michałowice informowali mieszkańców o nakazach i zakazach wynikających z uchwały antysmogowej, w szczególności o terminach wymiany pozaklasowych kotłów (poniżej klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012), innych urządzeń grzewczych o sprawności cieplnej poniżej 80% oraz o karach grożących za ich eksploatację po 31 grudnia 2022 r. Zachęcali również do skorzystania z dostępnych programów dotacyjnych do wymiany kotłów (Czyste Powietrze, ZIT) oraz przypominali o możliwości wsparcia w tym zakresie przez ekodoradców zatrudnionych w Urzędzie Gminy Michałowice.

W bieżącym roku Gmina Michałowice zamierza zintensyfikować działania edukacyjno-informacyjne w celu pełnego wdrożenia zapisów uchwały antysmogowej. Mamy nadzieję, że dzięki temu poprawi się jakość powietrza, a w ślad za tym stan zdrowia
i komfort życia naszych mieszkańców.


Monika Firszt

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska