Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Wójt Gminy Michałowice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.”


Konsultacje odbywają się od 8.10.2019r. do 22.10.2019 roku.


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice I piętro pok.16.


Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać wypełniając formularz i przesyłając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2019 roku na:


adres poczty elektronicznej: kher@michalowice.malopolska.pl

adres siedziby Urzędu: Urząd Gminy Michałowice Pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

lub składając bezpośrednio na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Michałowice, Pl. J. Piłsudskiego 1 z dopiskiem "Konsultacje: Program współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020". (decyduje data wpływu do Urzędu).


Załączniki:

1. Program Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 - pobierz

2. Formularz konsultacji - pobierz