Nabór wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”.

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza nabór wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”.

Celem znakowania produktów i usług wysokiej jakości sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi obszaru, na którym działa Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w oparciu o lokalne zasoby, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jest:

a) wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego środowiska: dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych

b) wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej „Spichlerz Koronny”

c) tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem

d) wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Marki
z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym

e) dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych Znakiem

f) mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag konkurencyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru na którym działa Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Procedura nadawania Znaku jest integralną częścią realizacji projektu własnego pt. "SPICHLERZ KORONNY"- WDROŻENIE ORAZ PROMOCJA MARKI LOKALNEJ LGD STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać w terminie 15-30 maja 2019r.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w Biurze LGD (ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice) lub w formie elektronicznej (jako skan) na adres info@koronakrakowa.pl

Regulamin oraz Formularz aplikacyjny można pobrać poniżej.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA.pdf


Formularz Zgłoszenia.docx