Konsultacje społeczne w sprawie  projektu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice  na lata 2021 - 2030

Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice w sprawie planowanych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice.


Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) w związku z Uchwałą nr XXIX/224/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2021-2030 oraz uchwałą nr XL/307/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowice (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 7887) Wójt Gminy Michałowice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2021-2030.


Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2021-2030.


Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 14.09.2021 roku do 18.10.2021 roku:


a) w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, poprzez złożenie formularza na Dzienniku Podawczym,

b) pocztą na adres Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1; 32-091 Michałowice (decyduje data wpływu do urzędu),

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres promocja@michalowice.malopolska.pl– za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag

d) ustnej lub pisemnej podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniach: 17.09 r. w godzinach 9:00 – 11:00 oraz 20.09.2021 r. w godzinach 9:00 – 11:00 w budynku Urzędu Gminy Michałowice. 


Dyżury konsultacyjne zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Uczestnicy spotkań proszeni są o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej – maseczki.


Projekt Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice oraz w Urzędzie Gminy Michałowice.


Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.


Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 309/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 07.09.2021 r.

2. Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2021-2030.

3. Klauzula informacyjna - dane osobowe w konsultacjach społecznych.

4. Strategia Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2021 - 2030 .zip