Oferty pracy i stażu


Nabór na wolne stanowisko ds. administracyjnych (nr ref 6/2020)

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI W MICHAŁOWICACH OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
STANOWISKO  DS.  ADMINISTRACYJNYCH (NR REF. 6/2020)

Wymagania niezbędne (formalne):

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełniać niezbędne wymagania, konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiadać wykształcenie wyższe, albo co najmniej średnie oraz  minimum 2 lata doświadczenia  na podobnym stanowisku,
 4. nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszyć się nieposzlakowana opinią
 6. wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku : pedagogika, administracja.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą,
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub w placówkach oświatowych,
 3. doświadczenie w zarządzaniu szkołą lub placówką oświatową,
 4. posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 5. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 6. znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo oświatowe
  • ustawy o systemie oświaty
  • ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
  • ustawy Karta Nauczyciela
  • ustawy o samorządzie gminnym
  • ustawy o finansach publicznych
  • ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
  • ustawy o ochronie danych osobowych

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół, przedszkoli i żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
 2. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3 i sprawozdawczość w tym zakresie,
 3. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Michałowice,
 4. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją dzieci do gminnych jednostek oświatowych,
 5. prowadzenie konkursów dla przedszkoli spełniających warunki do przyznania dotacji przedszkolnej w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji,
 6. kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przedszkolnej przez placówki niepubliczne,
 7. weryfikacja arkuszy organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych,
 8. opiniowanie wniosków dyrektorów gminnych jednostek oświatowych o przyznanie godzin nauczania indywidualnego, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciela wspomagającego i innych form edukacji włączającej,
 9. obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
 10. określanie rocznych priorytetów dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 11. obsługa administracyjna konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 12. prowadzenie spraw związanych z nagrodami Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Michałowice,
 13. opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
 14. udział w opracowaniu, aktualizacji oraz realizacji strategii oświatowej Gminy Michałowice,
 15. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 16. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy Michałowice i instytucjami w zakresie funkcjonowania oświaty oraz realizacji polityki oświatowej Gminy,
 17. udział w opracowaniu i realizowaniu projektów i programów edukacyjnych, zdrowotnych i profilaktycznych, w tym we współpracy z GOPS oraz szkołami i placówkami oświatowymi,
 18. tworzenie analiz, sprawozdań, zestawień w oparciu o przedstawione dane,
 19. techniczne przygotowanie tekstów zarządzeń Wójta Gminy, uchwał Rady Gminy oraz przekazanie ich do publikacji po zatwierdzeniu.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony do 12 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy: Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach
 4. siedziba pracodawcy: Plac J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
 5. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy,  ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 6. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 7. praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 8. mile widziane oferty osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, jednakże stopień niepełnosprawności nie może stanowić przeszkody w realizacji obowiązków służbowych. Wymagana jest całodzienna praca przed monitorem LCD, obsługa urządzeń biurowych. Budynek jest przystosowany architektonicznie do funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys ( CV) zawierający adres e-mail,
 2. podpisany  list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,  a jeżeli stosunek pracy trwa nadal- zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 6. oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie   o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
 11. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku) – jeśli dotyczy.
 12. CV powinno być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez dyrektora Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 13. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
  • pocztą na adres korespondencyjny Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice – z dopiskiem: „Nabór nr 6/2020 na stanowisko ds. administracyjnych”,
  • osobiście w siedzibie Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach – budynek Urzędu Gminy Michałowice, II piętro , pokój 24
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów) na adres: oswiata@michalowice.malopolska.pl

Oferty należy składać w terminie do 24 września 2020 roku. Decyduje data wpływu do Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany
w dokumentach adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów oraz dowód tożsamości należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/coemichalowice  oraz na tablicy informacyjnej Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach,  Pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091  Michałowice.Konkurs „Praca dawniej” – pokaż zdjęcia pracy z dawnych lat!

Pamiętasz, kiedy w biurach pisało się na maszynie, w sprzedaży używało się odważników do wagi, a żeby pilnie zadzwonić, trzeba było skorzystać z budki telefonicznej? Portal Aplikuj.pl chce przywołać te wspomnienia w konkursie „Praca dawniej”.

Konkurs to swoista fotograficzna podróż w czasie do rynku pracy z przed lat. Celem jest stworzenie niezwykłej galerii zdjęć ukazujących Polaków wykonujących różne zawody w minionej rzeczywistości. Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców województw śląskiego i małopolskiego w wieku 60+.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz internetowy, do którego można przejść ze strony konkursu: https://www.aplikuj.pl/konkurs-senior. Chętnych mogą zgłaszać ich bliscy lub znajomi – wystarczy jedynie wypełnić pole zgłaszającego. W formularzu do 11 września 2020 r. należy przesłać 1-3 skanów zdjęć ukazujących dawną pracę uczestnika konkursu. Z racji bezpieczeństwa cały konkurs odbywa się za pośrednictwem internetu.


Do wygrania atrakcyjne: kursy komputerowe od podstaw (strefakursow.pl), telefony komórkowe i książki. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Organizator: Aplikuj.pl to portal pracy, który publikuje oferty z okolicy oraz artykuły o rekrutacji i zatrudnieniu. Organizuje inicjatywy dla uczniów, studentów, kandydatów do pracy i doświadczonych pracowników.
W ostatnich dniach ukazał się najnowszy numer „Pracuj w Małopolsce”, dostępna jest także wersja elektroniczna:

www.pociagdokariery.pl

gdzie można przeczytać m.in. o małopolskiej tarczy antykryzysowej, nowych możliwościach dla uczestników projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa oraz jak wybrać dobre szkolenie zdalne. Ponadto w tym numerze dwie interesujące rozmowy: z Ewą Bodzińską – Guzik – doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i koordynatorem metodycznym w projekcie Kierunek Kariera pt. „Konieczność i przyzwyczajenie, czyli jak przystajemy na zmianę” oraz z brygadierem Pawłem Kwarciakiem – Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach pt. „Szkolimy się żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców”.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - EKODORADCA

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO –EKODORADCA

w Referacie Ochrony Środowiska

w Urzędzie Gminy Michałowice, Plac J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

 

 

Wymagania niezbędne:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      wykształcenie wyższe,

6)      minimum 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku (patrz: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Ekodoradca),

7)      prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość: ustawy Prawo ochrony środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw oraz Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

2)      umiejętność biegłego korzystania z programów Microsoft Office

3)      doświadczenie w pracy w terenie.


Więcej informacji na stronie:

https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1779015,...Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice (poprzez skrzynkę zlokalizowaną przed głównym wejściem do Urzędu Gminy Michałowice),
 • pocztą na adres korespondencyjny: Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice - z dopiskiem: „Nabór na stanowisko EKODORADCA”,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów) na adres: adlugosz@michalowice.malopolska.pl 
  w terminie do dnia
  30 czerwca 2020 roku /decyduje data wpływu do Urzędu/.

Osoba do kontaktu: Monika Firszt – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, mfir@michalowice.malopolska.pl, tel. 12 388 57 40 wew. 34.


POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – nabór rachmistrzów terenowych


INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH


Wójt Gminy Michałowice

Gminny Komisarz SpisowyNa podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z  2019r. poz.1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności  w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019  r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na  terenie Gminy Michałowice


  Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 •   być osobą pełnoletnią,
 •    zamieszkiwać na terenie danej gminy,
 •    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 •    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 •   nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Kandydat na rachmistrza terenowego:

 •  zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o   sposobie   wykonywania   poszczególnych   czynności   w   ramach   bezpośredniego   wywiadu   z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych  odpowiedzi;  kolejność  na liście jest ustalana według liczby punktów  uzyskanych z egzaminu testowego.


  Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród  osób, które uzyskały     najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na  liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co  najmniej średniego wykształcenia.

  Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w  pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym


  Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 •   Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 •   Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 •   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe  (zał.2)
 •   Informacja dotycząca RODO (zał. 3)

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia  15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice


Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Józef Talik  — koordynator Gminnego Biura Spisowego Urzędu Gminy Michałowice, tel. 12 388 76 39


ogloszenie_o_naborze_Michałowice-2.pdf

zal.1-.pdf
zal.2.pdf 

Informujemy, o powstaniu nowego, w pełni bezpłatnego portalu ogłoszeniowego Jobler.pl, którego głównym założeniem jest wsparcie osób poszukujących pracy. Dzięki funkcjonalnościom portalu, użytkownicy mogą utworzyć własny profil, zawrzeć w nim swoje CV, a następnie dodawać w pełni bezpłatne ogłoszenia, na podstawie których, w prosty sposób mogą dotrzeć do nich potencjalni pracodawcy!


Więcej informacji po kliknięciu w obrazek.


Zachęcamy do udziału w X Małopolskim Dniu Uczenia się.

W tym roku jego obchody świętujemy 7 i 8 czerwca. Całość odbywa się zdalnie, pod hasłem: E-kompetencje. Niezbędnik e-obywatela.

Dziś zapraszamy Was szczególnie na wydarzenia, które odbędą się w niedzielę:

 • Zmierz się „Kompas kompetencji” - Każda osoba, która zastanawiała się kiedyś jakie kompetencje ma mocno rozwinięte, a które potrzebują wzmocnienia, teraz ma szansę to sprawdzić. Dzięki aplikacji w szybki sposób można określić swój poziom kompetencji kluczowych. Wystarczy odpowiedzieć na 24 pytania jednokrotnego wyboru, a już za chwilę wyniki będą oczekiwały w skrzynce mailowej. Aplikację poleca FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
 • Co każdy powinien wiedzieć o podatkach – webinarium przygotowane przez Centrum Szkoleń TAXUS, dla wszystkich zainteresowanych podatkami.
 • Oswajamy ZSK – konsultacje online, to wydarzenie proponowane przez firmę MABEA sp. z o. o. dedykowane wszystkim zainteresowanym korzystaniem z

rozwiązań ZSK, np. potwierdzeniem kwalifikacji, planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej, usprawnieniem procesów kadrowych oraz podejmowaniem działań na rzecz rozwoju kompetencji w branży.

Pełny program i szczegółowe informacje o dostępie do wydarzeń możecie zobaczyć w harmonogramie.

Zapraszamy również do śledzenia profilu Małopolskiego Dnia Uczenia się na Facebooku i podawania dalej naszych postów.

Projekt „Kierunek Kariera”

Zespół Podnoszenia Kwalifikacji Dorosłych (PKD)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

tel. +48 12 619 84 55 lub 727797967 , faks +48 12 422 97 85

klis@wup-krakow.pl
PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2020/2021  XIX edycja

realizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW), koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innych instytucji, które przystąpią do Programu.

Współpraca organizacyjna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Program jest administrowany przez

Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP)


I. Cel Programu

Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast do 20 000 mieszkańców pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Zakładamy jednocześnie, iż perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, spełniających kryteria Programu. W XIX edycji planowane jest przyznanie około 600 stypendiów.

II. Adresaci Programu

Adresatami Programu są maturzyści z 2020 roku, pochodzący ze wsi i z miast do 20 tysięcy mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągający dobre wyniki w nauce, którzy zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich[1]. W szczególności Program skierowany jest do młodzieży pochodzącej z terenów po dawnych ppgr, uczestników finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, młodzieży z rodzin wielodzietnych[2], wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka), młodzieży rekomendowanej do Programu przez pozarządowe organizacje lokalne lub grupy nieformalne wyłonione do udziału Programie poprzez udział w konkursie Dyplom z Marzeń oraz przez inne lokalne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.


Pełna informacja o Programie jest zamieszczana na stronach internetowych: www.stypendia-pomostowe.pl i www.fep.lodz.pl. Wniosek o stypendium do wypełnienia on-line będzie udostępniony kandydatom w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.


Stypendia, staże i konkursy w czasie epidemii


Jesteś studentem, młodym naukowcem, sportowcem, artystą? Angażujesz się społecznie? Planujesz studia w kraju lub za granicą? Poszukujesz wsparcia na rozwój swoich pasji, ale nie jesteś pewien, gdzie zacząć szukać? Zajrzyj na portal MojeStypendium.pl!

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne: od  programów wspierających zdolnych uczniów z małych miejscowości, poprzez stypendia dla artystów i sportowców, po programy finansujące kursy i staże w zagranicznych instytucjach. Niestety, często barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych oraz nieznajomość narzędzi, które mogą pomóc w ich wyszukiwaniu.

MojeStypendium.pl - baza ofert i baza wiedzy

Jako Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzimy portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadziliśmy ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży. Baza jest całkowicie darmowa i dostępna dla wszystkich, a dzięki funkcjonalnej wyszukiwarce każdy może znaleźć ofertę odpowiadającą jego zainteresowaniom i sytuacji życiowej.

Ponadto, na portalu regularnie publikujemy artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. Wyjaśniamy podatkowe aspekty stypendiów i definicje, przybliżamy zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą, a także regularnie przygotowujemy zestawienia stypendiów i konkursów o otwartych naborach, kierowanych do konkretnych grup.

Pomoc organizacjom i badania stypendiów

Nasza działalność obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Poza regularnie publikowanymi na naszym portalu artykułami kierowanymi do organizatorów stypendiówzestawieniami grantów dla organizacji, przygotowujemy publikacje na podstawie szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych przez Zespół Fundacji.

W 2018 roku przeprowadziliśmy kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”. Na jego podstawie opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób prezentująca informacje o stypendiach w Polsce. Jeśli w tematyce stypendiów czujecie się zupełnie „zieloni”, przejrzenie naszej broszury może pomóc Wam rozpocząć poszukiwania.

Stypendia szansą na wsparcie i rozwój

Wierzymy, że wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, są nieodzownym narzędziem pomagającym wyrównywać szanse młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju.

Zwłaszcza w obecnej sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy, mamy nadzieję, że baza aktualnych ofert stypendialnych, konkursów i staży może być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób. Staramy się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w sytuacji kryzysu - m.in. publikując artykuły o grantach dla organizacji w czasie epidemii czy przydatnych narzędziach do zdalnej nauki.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.mojestypendium.pl i życzymy powodzenia!

Fundacja Dobra Sieć

serwis@mojestypendium.org

www.mojestypendium.pl
Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach  prowadzi nabór pracowników na stanowisko ds finansowo księgowych.

Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

5. Dostęp do najnowszych technologii.

6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

7. Pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji

8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

Szczegóły oferty na stronie: https://bip.malopolska.pl/coemichalowice,a,1738752,nabor-na…
Dyżury doradcze w ramach projektu Kierunek Kariera w 2020.doc


KK i KKZ Kraków info dyżury na I kwartał 2020 i.doc.docxWięcej szczegółów na stronie :  https://kierunek.pociagdokariery.pl   w zakładce „Zgłoś się”.

Punkt konsultacyjny dla osób niewidomych i słabowidzących w Krakowie – informacja o działaniach Fundacji.


Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju z przyjemnością informuje, że od dnia 30 sierpnia 2019 Fundacjabędzie prowadził bezpłatne doradztwo dla z zakresu technologii wspomagających osoby niewidome i słabowidzące zamieszkujące na terenie miasta Krakowa i aglomeracji Krakowskiej.

Od 30.08.2019 mieszkańcy Krakowa oraz aglomeracji krakowskiej z dysfunkcją wzroku będą mieli możliwość skorzystanie bezpłatnego doradztwa oraz oferty szkoleniowej z zakresu obsługi komputera oraz sprzętu i oprogramowania specjalistycznego przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku. Jeżeli chcesz nauczyć korzystać się z komputera, telefonu, czytnika książek, czytnika ekranu lub innego urządzenia dedykowanego dla osób z dysfunkcją wzroku zapraszamy do Nas. Chcesz podszkolić się w obsłudze komputera? Masz jakiś problem, którego nie umiesz rozwiązać? A Może po prostu chcesz porozmawiać o dostępnych na rynku rozwiązaniach. Do każdej osoby podchodzimy z empatią, indywidualnie, bo wiemy, że każdy jest inny i ma inne potrzeby oraz możliwości. Konsultacje prowadzimy indywidualnie oraz bez limitu czasu (oczywiście, jeżeli chcesz możesz zabrać kogoś dla towarzystwa)

Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców w każdy piątek miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:30 oraz do 11 września do 11 października w każdą środę od 17:00 do 20:00 w Centrum Obywatelskim w Krakowie (Stadion Miejski ul. Reymonta 20, wejście LE, I piętro sala 1W038 (przejście przez 1W039)

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów 578 599 703 lub662 594 011 lub wysłać wiadomość e-mail na adres: punkt.krakow@feer.org.pl Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby przyjść osobiście i umówić się (oczywiście w miarę wolnych miejsc, jeżeli tylko możemy to pomagamy „od ręki”). Korzystnie z doradztwa jest bezpłatne. Punkt doradztwa prowadzi Fundacja, a porad udzielają tyfloinformatycy – specjaliściz uprawnieniami OKE w zakresie prowadzenia szkoleń osób niewidomych.

Bardzo proszę o przekazanie tej informacji Mieszkańcom oraz na stronach internetowych Miasta (Gminy)

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr telefonu: 578 599 703 lub e-mail: 578 599 703.

Pismo nie wymaga podpisu elektronicznego


ZIEMOWIT GIL

Prezes Zarządu


Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju „FEER”

Ul. Władysława Barbackiego 28/18, 33-300 Nowy Sącz

KRS: 0000779281ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019-30.06.2021.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • ZWOLNIONE Z PRACY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE PRACODAWCY, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
 • Którym NIE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA UMOWA O PRACE LUB ZLECENIE z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • Przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy
 • Posiadające ubezpieczenie w KRUS lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, chcących jednocześnie odejść z rolnictwa.

W projekcie oferujemy:

 • Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe w renomowanych firmach na terenie woj. małopolskiego
 • Doradztwo zawodowe, psychologiczne, coaching;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Dodatek relokacyjny
 • Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną).

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu kierunkujące na właściwą ścieżkę wsparcia!

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.

ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków

tel./fax. 12 423 66 90, 605 847 700

a.pater@itk.krakow.pl

Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe na stronie:

www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2019

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu serdecznie zaprasza do podjęcia dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie informacją we współczesnej bibliotece”.

Adresatami studiów podyplomowych są osoby pragnące doskonalić swoje kompetencje zawodowe, związane z korzystaniem z szeroko pojętej informacji, potrzebne do pracy w bibliotekach, archiwach, księgarniach oraz instytucjach szkolnych i oświatowych, a także wszystkich, którzy chcą świadomie i aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacji i wiedzy. W trakcie studiów słuchacze nabędą umiejętności praktyczne z zakresu efektywnego zdobywania, oceniania, gromadzenia, analizowania, opracowania i udostępniania informacji osobom indywidualnym, grupom społecznym bądź instytucjom. Uczestnicy uzyskają kompetencje w dziedzinie korzystania z nowoczesnych źródeł informacji przy użyciu wielorakich narzędzi i strategii wyszukiwawczych, a także nauczą się profesjonalnego zarządzania informacją bibliograficzną. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców oraz praktyków z branży bibliotekoznawstwa, informacji naukowej oraz zarządzania informacją.Szczegółowe informacje na stroniewww.ppwsz.edu.plProjekt "GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie


Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości  PROAKTYWNI  zaprasza do udziału w projekcie

„GOTUJ PO HISZPAŃSKU II”!

PROWADZIMY NABÓR DO  VII EDYCJI PROJEKTU!

Jeśli masz 18-35 lat.

nie pracujesz , nie uczysz się.

Jeśli Twoją pasją jest gotowanie lub chcesz doskonalić swoje umiejętności w zawodzie KUCHARZ.

Zgłoś się już dziś!

http://gotujpohiszpansku.pl/zglos-sie/

Nie wymagamy formalnego wykształcenia gastronomicznego ani doświadczenia zawodowego.

Zapewniamy:

- KURS J. HISZPAŃSKIEGO i przygotowanie przed wyjazdem

- STYPENDIUM szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

- PRZELOT i ZAKWATEROWANIE przez 60 dni w Walencji,

- KIESZONKOWE

- KURS KUCHNI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ w szkole gastronomicznej

- PRAKTYKI w renomowanych restauracjach w Hiszpanii

- UBEZPIECZENIE od pierwszego dnia zajęć

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź blog http://blog.gotujpohiszpansku.pl/, zobacz film i fotoreportaż pobytu w Hiszpanii: https://www.youtube.com/watch?v=pqtgSD7JrE0 ;  https://www.youtube.com/watch?v=Mztg48WMtyE

 Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI  w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastronomicznych w Krakowie i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o projekcie i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej www.gotujpohiszpansku.pl

oraz w Biurze Projektu : tel. 12 200 21 77, e-mail gotuj@fundacjaproaktywni.pl, ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków
Dłuższe godziny pracy urzędu  w każdą trzecią środę miesiąca  „Dzień Pracodawcy”


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza w każdą trzecią środę miesiąca aż do godziny 1930.

Starujemy w najbliższą środę 15 maja 2019 roku.

Pracodawcy będą mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji o usługach urzędu, a także złożenia wniosków i innej dokumentacji, w tym między innymi:

 • oferty pracy,
 • wniosków na prace subsydiowane (prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy, refundacja składek itp.)

-wniosków na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców
w ramach KFS
,

-dokumentacji związanej z zamiarem zatrudnienia cudzoziemców,

-organizacji stażu,

Organizowane będą także warsztaty i spotkania tematyczne oraz zbierane informacje
o bieżących potrzebach Pracodawców.

Ponadto podczas Dnia Pracodawcy zaplanowano dyżury Konsultantów:

Wydłużenie godzin pracy urzędu jest kolejnym krokiem mającym na celu zwiększenie dostępności usług dla Pracodawców. Dotychczas jeden dzień w tygodniu (w poniedziałek) urząd był otwarty dłużej niż w inne dni tj. do godziny 1700, teraz dodatkowo w każdą trzecią środę miesiąca urząd będzie prowadził dyżur dla Pracodawców do godziny 1930.

Zapraszamy do współpracy!

URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21

tel. 12 299-74-25, 12 623-74-80, fax 12 632-52-15

www.uppk.ple-mail: krkrpow@uppk.pl

32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1 tel. 12 282-20-50 fax 12 282-20-52, e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl

32-050 Skawina, ul. Ogrody 17tel. 12 276-16-93 fax 12 276-70-98, e-mail: filia_skawina@uppk.pl

32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64 tel. 12 388-23-98 fax 12 388-13-98, e-mail: filia_slomniki@uppk.pl

30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21tel. 12 299-74-25 fax 12 632-52-15, e-mail: oddzialkrakow@uppk.plCzy wiesz, że w Polsce istnieje ponad 370 instytucji realizujących społeczne programy stypendialne?* Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? A może masz artystyczną duszę? Sprawdź, jakie masz możliwości finansowania dalszego rozwoju! Polska i zagraniczna oferta stypendiów jest ogromna, a programy skierowane są do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców.

Fundacja Dobra Sieć od 10 lat aktywnie działa, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o programach stypendialnych oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert skierowanych do uczniów, studentów, doktorantów oraz osób utalentowanych artystycznie lub sportowo. W bazie serwisu mojestypendium.pl zgromadzono do ponad 10 tysięcy informacji dotyczących stypendiów, staży i konkursów!

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

•bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów

•artykuły o stypendiach i grantach

•wskazówki, jak starać się o stypendia

•listę organizatorów programów stypendialnych

•badania rynku stypendialnego*

•porady dla instytucji przyznających stypendia.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl! Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

*Zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził badanie polskich organizacji stypendialnych. Raport zawiera zarówno przegląd aktualnych programów stypendialnych realizowanych w kraju, jak również wnioski z formularza autoewaluacji programów stypendialnych

Zapraszamy do lektury!Regulamin Multicel


Formularz zgłoszeniowy Multicel.docx
Informacja  naborze na wolne stanowisko ds. Integracji Transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska


http://metropoliakrakowska.pl/praca-w-stowarzyszeniu/nabor-na-stanowisko-ds-integracji-transportu-w-biurze-zarzadu-stowarzyszenia-metropolia-krakowska-3 


https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1561821,nabor-na-stanowisko-ds-integracji-transportu-w-biurze-zarzadu-stowarzyszenia-metropolia-krakowska.html
Więcej informacji po kliknięciu w plakat.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko

KONSERWATOR SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCHI. Wymagania:

- wykształcenie zasadnicze zawodowe

- prawo jazdy kategorii B

- mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze monter/konserwator sieci wodociągowo-

kanalizacyjnych

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

- dyspozycyjność

- pożądana znajomość topografii gminy Michałowice


II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- montaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

- naprawy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

- wymiana i montaż wodomierzy

- usuwanie awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

- obsługa ujęć głębinowych, hydroforni wody, przepompowni ścieków

- odczyty wodomierzy

- dostarczanie rachunków


III. Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV ze zdjęciem, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowe zatrudnienie, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Michałowicach Sp. z o.o., plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice – budynek urzędu gminy III piętro, w terminie do dnia 03 sierpnia 2018 roku.
Praca w charakterze opiekunki osób starszych w Michałowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach pilnie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki osób starszych, praca na terenie miejscowości Michałowice.

Mile widziane ukończony kurs opiekuna osób starszych/ opiekuna środowiskowego, doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.

Kontakt: Paulina Sobczyk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 1, tel. (12) 388 50 03 wew. 45, (12) 388 87 70.

CV oraz podania o pracę należy składać na dzienniku podawczym tut. Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój nr 11, w godzinach pracy: pn. 8-18, wt.- czw. 8-16, pt. 8-15.Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

Dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach ogłasza nabór na stanowisko księgowego


 1. Nazwa i adres jednostki: 

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach , Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice


 2. Określenie stanowiska:

Księgowy w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Wymiar etatu: 1 etat,

Rodzaj umowy: umowa na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego.


3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego winna spełniać niezbędne wymagania, konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego;
 • posiada co najmniej wykształcenie wyższe zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 1 rok stażu w księgowości.,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.


W przypadku osób ubiegających się o stanowisko księgowego preferowane będą następujące wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • doświadczenie w zakresie księgowości budżetowej,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach Program Księgowo-Płacowy (T-Soft), Płatnik ZUS, Aplikacja Bankowa Banku Spółdzielczego Rolnictwa, Program Sprawozdawczości GUS, BESTIA
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dobra organizacja pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych jednostek budżetowych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Edukacji;
 • przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych obsługiwanych jednostek pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 • przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników, w tym w odniesieniu do subwencji oświatowej;
 • przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowanie danych do sprawozdań SIO w zakresie dotyczącym ww. stanowiska,
 • sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach,
 • rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów: miesięcznych /kwartalnych/ rocznych,
 • sporządzanie ewidencji podatku VAT,
 • rozliczanie dotacji na zadania publiczne (wychowanie przedszkolne, podręczniki szkolne, etc.)
 • wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach,.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów).;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku Urzędu,:
 • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku z windą,
 • do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,
 • w budynku na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

4. Wynagrodzenie brutto w przedziale 2400-4000 zł,dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe roczne wynagrodzenie, system dodatków specjalnych, zgodnie z regulaminem wynagradzania.


6.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%


7. Wymagane dokumenty:

 • życiorys ( CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe- świadectw pracy, a jeżeli stosunek pracy trwa nadal- zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnejzdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r, poz 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2014r, poz 1202 ze zm.)

9.  Miejsce i termin składania dokumentów

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt 7 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Księgowego
w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach”.

Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Obsługi Edukacji w Michłowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,  pokój 24 w terminie do 16 marca 2018r. do godz. 15:00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

10.  Pozostałe informacje

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.oswiata-michalowice.pl, na stronie BIP Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie |Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.


Praca w charakterze opiekuna osób starszych na terenie Gminy Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekuna osób starszych na terenie gminy w miejscowościach: Michałowice oraz Górna Wieś.

Mile widziany ukończony kurs opiekuna osób starszych oraz doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.

Kontakt: 

Paulina Sobczyk, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 

Plac J. Piłsudskiego 1, 

tel. (12) 388 50 03 wew. 45.

CV oraz list motywacyjny należy składać na dzienniku podawczym tut. Ośrodka, w godzinach pracy: pn. 8-18, wt.- czw. 8-16, pt. 8-15.
Praca w charakterze opiekunki do osoby starszych w Raciborowicach


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osoby chętną do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie gminy w miejscowości Raciborowice (ul. Św. Małgorzaty).

Mile widziane ukończony kurs opiekuna osób starszych oraz doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.

Kontakt: Paulina Sobczyk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 1, tel. (12) 388 50 03 wew. 45, (12) 388 87 70.

CV oraz podania o pracę należy składać na dzienniku podawczym tut. Ośrodka, pokój nr 11, w godzinach pracy: pn. 8-18, wt.- czw. 8-16, pt. 8-15